Regulamin

 1. Sklep internetowy EDU-SENSE.pl jest prowadzony pod adresem edu-sense.com/pl/koszyk przez:
 2. EduSense Sp.z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin (dalej: „Spółka”)

WYJAŚNIENIE POJĘĆ:

 1. Sklep Internetowy EDU-SENSE.pl – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową edu-sense.com/pl/koszyk
 2. Produkty i Usługi oferowane w Sklepie Internetowym dostępne są na podstronie Produkty oraz Szkolenia.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl.
 4. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i/lub Usługi do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów/usług, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 5. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl, składania zamówień na produkty i/lub usługi dostępne w Sklepie Internetowym EDU-SENSE.pl, dostarczania zamówionych produktów i/lub usług Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i/lub usług, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego EDU-SENSE.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty i/lub usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 4. Sprzedaż i dostawy asortymentu Sklep Internetowego EDU-SENSE.pl mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Polski.

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego EDUSENSE

 1. Klient składa zamówienie w Sklepie Internetowym EDU-SENSE.pl poprzez wypełnienie formularza, a następnie dokonując akceptacji regulaminu Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Klient, po dokonaniu zamówienia, otrzyma unikalny odnośnik, który zawiera informację z podsumowaniem i statusem zamówienia w Sklepie Internetowym EDU-SENSE.pl.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem adresu mailowego: zamowienia@edu-sense.pl Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
 4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

§3 Informacje o produktach i usługach

 1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów i usług wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów i usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§4 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty i usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy: a) wybrać liczbę sztuk każdego produktu i / lub usługi będących przedmiotem zamówienia; b) wybrać sposób dostawy (o ile dostępny jest więcej niż jeden) – dotyczy wyłącznie zakupu produktów; usługi szkoleniowe i warsztatowe realizowane są w miejscu wskazanym w opisie lub na terenie obiektu wskazanego przez Klienta); c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, wraz z numerem telefonu oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu; d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT; e) kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”;
 3. Przed złożeniem zamówienia na usługę szkoleniową lub warsztatową realizowaną na terenie obiektu wskazanego przez Klienta, należy ustalić ze Sklepem Internetowym EDU-SENSE.pl termin realizacji zakupywanej usługi. Klient dokonuje ustalenia terminu mailowo na adres kontakt@edu-sense.pl. Ustalenia mailowe są wiążące dla obu stron. Ich ewentualna zmiana jest możliwa wyłącznie przy zachowaniu formy pisemnej oraz użyciu tych samych adresów mailowych, z wykorzystaniem których dokonano pierwotnego ustalenia termu świadczenia usługi.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu i/lub usługi.
 5. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu zamówienia przez Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§5 Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu: a) w przypadku produktów: nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta, b) w przypadku usług: nie później niż na pięć dni roboczych przed datą świadczenia usługi.
 2. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów lub usług składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 10 regulaminu.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z adresem zamowienia@edu-sense.pl
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Zapłaty należy dokonać przed wysłaniem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem przez podmiot realizujący płatności (TRANSFERUJ.PL) lub tradycyjnym przelewem bankowym. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

§7 Czas realizacji zamówień

 1. W przypadku produktów spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego EDUSENSE przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Gdy takiej informacji brakuje realizacja następuje w ciągu 2 dni roboczych. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Produkty składające się na przedmiot zamówienia mogą być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy produktów z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 4. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia przez Klienta i zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z § 10 Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 5. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient zostanie powiadomiony o stanie zamówienia z prośbą o decyzję o sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo:
  • częściowej realizacji - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne;
  • anulowania całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w § 10 Regulaminu;
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i/lub usług. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

§8 Warunki reklamacji

 1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki i opisem reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

§9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki lub jeśli do daty świadczenia zakupionej usługi pozostało co najmniej 5 dni roboczych, kontaktując się na adres mailowy: zamowienia@edu-sense.pl
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym EDU-SENSE.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym EDU-SENSE.pl bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych, E-booków w postaci plików, Utworów mp3, Albumów mp3, Gier Cyfrowych i innych plików po pobraniu ich przez Klienta (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Spółka zwróci Klientowi w niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 4. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§10 Zwrot należności Klientom

 1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w przypadku: a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej; c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej.

§11 Dane osobowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym EDU-SENSE.pl jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Edu-Sense Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-262, ul. Dobrzańskiego 3.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe, które Klient podaje w formularzu zakupowym Koszyka Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze. zm.) w celu zawarcia z Klientem i wykonywania umowy sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych, o których mowa w ust. 3 jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Spółkę uniemożliwi dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym EDU-SENSE.pl oraz świadczenie obsługi posprzedażowej.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, o ile Klient wyraził na to zgodę wypełniając formularz zakupowy.
 6. Administrator może wysyłać Klientom informacje handlowe drogą elektroniczną na wskazany przez nich w Formularzu zakupowym adres e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile Klient wyraził na to zgodę wypełniając formularz zakupowy.
 7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 8. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach i usługach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego EDUSENSE nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o z dnia 27 lipca 2002 r. szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i Ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 ze zm.).
 6. Wszystkie nazwy produktów i usług zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego EDUSENSE. używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym EDU-SENSE.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy EDU-SENSE.pl. korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego EDU-SENSE.pl. zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.